0

Verduisteren van autoruiten

de lay-out van de factuur die is aangetroffen op het bureau van la monica is identiek aan de lay-out van de bij verdachten aangetroffen digitale facturen, inclusief het opvallende kenmerk van de kaderlijn dat in het vak description ter hoogte van de tekst C/o. In het verrichtte digi-tale onderzoek betreffende deze massage factuur is het volgende naar voren gekomen (bijlage 81 en 96 - het bestand met de eerste valse factuur 91210 is als basis gebruikt voor deze tweede factuur (bijlage 96 en 162). factuur 91210 en factuur 91213 hebben onder meer dezelfde gekoppelde prin-ter (zelfde merk en type als de printer op de werkkamer van verdachte Schot-te de naam en het logo van Vanddis in de kop hebben dezelfde hash-waarde en de facturen hebben beiden een kaderlijn. Betalingen en geldstromen naast onderzoek naar de valse facturen is - via onder meer rechtshulp aan Italië, zwitserland. S - uitvoerig onderzoek gedaan naar de daarop volgende betalin-gen en geldstromen. Elke fase van het administratieve proces is minutieus in kaart gebracht door het onderzoeksteam, zowel aan de kant van de betaler als de kant van de ontvanger. Het gaat te ver om daar hier compleet verslag van te doen en daarom wordt voor een volledig overzicht van de geldstromen verwezen naar het schema van bijlage 6, dat als bijlage aan dit requisitoir is gevoegd. Beide facturen zijn bij b verwerkt in hun administratie. Op en op zijn de bedragen van respectievelijk 140.000 usd.447 usd betaald op de privérekening van Van der Dijs bij de citibank in miami (bijlage 9, 122 en 123). Verdachten werden vanuit Italië op de hoogte gehouden over de afwikkeling van deze betalingen (bijlage 10). Direct na ontvangst van de ontvangen bedragen is een deel van het geld doorge-sluisd naar Zwitserland: - op is een bedrag van.000 usd overgemaakt naar een bankre-kening in Zwitserland, bijlage 13,. op is een bedrag van.000 usd naar een bankrekening in Zwit-serland, bijlage 14,. Deze bankrekening in Zwitserland staat op naam van een bedrijf met de naam no brand Ltd.

verduisteren van autoruiten

Nieuws - openbaar Ministerie-curacao

De relevante feiten de facturen Het gaat in dit onderzoek om de factuur met nummer 91210 van ten be-drage van 140.000 usd (bijlage 2) en om de factuur met nummer 91213 van ten bedrage van.447 usd (bijlage 3). Beide facturen zijn als gezegd in 2011 gevonden bij de huiszoeking bij b in Italië. In het perricone digitale beslag van de huiszoekingen bij verdachten op Curaçao is later veel teruggevonden over deze twee facturen. Na uitvoerig onderzoek is komen vast te staan dat verdachten de eerste factuur in verschillende stadia met medewerking van Italië valselijk hebben opgemaakt. De tweede factuur is valselijk opgemaakt door de eerste factuur aan te passen. Verschillende versies van de eerste digitale factuur 91210 zijn teruggevonden in de sony laptop van Schotte en op een harde schijf in het bureau van Van der Dijs in het kantoor van Vanddis. Uit digitaal onderzoek blijkt het volgende (bijlage 80 en 81 - verdachten hebben hoogstwaarschijnlijk een model van internet gedownload (bijlage 53 - de eerste digitale exemplaren van de valse factuur zijn door verdachten aan-gemaakt door aan het model het logo van Vanddis, adresgegevens, een fac-tuurnummer. Toe te voegen (bijlage 59 faltencremes en 55). la monica van B heeft deze concept-factuur bewerkt en via corallo naar het mailadres van Schotte gestuurd (bijlage 57). de verschillende versies van deze digitale factuur hebben onder meer dezelf-de gekoppelde printer (zelfde merk en type als de printer op de werkkamer van verdachte Schotte de naam en het logo van Vanddis in de kop hebben dezelfde hashwaarde (digitale vingerafdruk) en ze hebben.

verduisteren van autoruiten

buitenland. Er zijn (aanvullende) rechtshulpverzoeken gedaan aan Italië,. S., zwitserland, de dominicaanse republiek en aan Sint-maarten. In deze zaak zijn er vele procedures gevoerd en heeft het verloop van het proces be-hoorlijke vertraging opgelopen. Er zijn twee procedures gevoerd over het onthouden van stukken na de huiszoeking, er is een strafrechtelijk kort Geding geweest, er is een bezwaarschrift ingediend tegen de dagvaarding en is er een wrakingsprocedure gevoerd. Voorafgaande aan de zitting van vandaag zijn er daarnaast vele eerder zittingen geweest. Op en ebben regiezittingen plaatsgevonden. Tevens is op de zitting van een aanvullend verzoek tot het horen van getuigen behandeld. Daarna zijn er zittingen geweest op 9 september 2015, op 4 november 2015 en op 12 december 2015.

Euronet, autoruiten autoruiten ) Twitter

Reclame, raamfolie en beletteringen

Overigens is er in de anonieme aangifte van oktober decollete 2012 ook aangifte gedaan van het removal overtreden van de landsver-ordening Financiering Politieke partijen. Dit deel van de aangifte is niet opgepakt, aangezien de inwerkingtreding op was, derhalve na de pleegdatum van de onderhavige feiten. Eén en ander is meer dan voldoende aanleiding geweest om begin 2013 opdracht te geven aan de landsrecherche om een feitenonderzoek in te stellen naar de ongebrui-kelijk transacties van Schotte. Bij het feitenonderzoek zijn er mot-bevragingen ge-daan en hieruit blijkt dat Schotte. In de periode van maart 2007 tot januari 2013 betrokken is bij een groot aantal mot-meldingen, namelijk voor een totaalbedrag van maar liefst.225.786 naf. De inhoud van de meldingen sluit aan bij de boven-genoemde aangiften en vervolgens is er medio 2013 een strafrechtelijk onderzoek ingesteld tegen beide verdachten. Dit onderzoek is uitgevoerd door de landsrecher-che (hierna te noemen: LR) en het Recherche samenwerkingsteam (hierna te noemen: rst waarbij het rst het financiële gedeelte van het onderzoek heeft verricht. In de eerste fase van het strafrechtelijk onderzoek (zie proces-verbaal aanvraaghuis-zoekingen in het Beslagdossier) zijn rechtshulpverzoeken verstuurd aan Italië en. De uitkomsten hebben het bestaan van de gewraakte facturen en de daarop vol-gende overboekingen naar de Amerikaanse privé-bankrekening bevestigd. Kort daarop zijn er op 9 december 2013 huiszoekingen op zes verschillende locaties ver-richt, onder meer bij de woning van verdachten, bij het kantoor van Vanddis, in de Staten van Curaçao en bij het kantoor van mfk en op twee locaties in het buitenland, namelijk. Bij deze huiszoekingen zijn een zeer groot aan-tal documenten (digitaal) in beslag genomen, die de maanden daarna intensief zijn onderzocht door het rst. Ook zijn na de huiszoekingen een groot aantal financiële gegevens opgevraagd bij lokale financiële instellingen zoals banken, zie hiervoor het methodiekendossier.

verduisteren van autoruiten

In diezelfde periode zijn er verschillende aangiftes gedaan die bevestigen dat er met de genoemde facturen strafbare feiten in het geding zijn. In september 2012 heeft een natuurlijk persoon aangifte gedaan van strafbare feiten die verband zouden houden met meer dan vijftig bij de aangifte gevoegde mot-meldingen. Hiermee zou een bedrag van ongeveer 800.000 naf gemoeid zou zijn. Het gaat om substantiële cash-stortingen op rekeningen van Schotte op het moment dat hij gedeputeerde bij de Staten van de voormalige nederlandse Antillen was. Dit betreft niet zijn salaris, want de betaling van het salaris was giraal, zo stelt aangever. Aangever geeft gemotiveerd aan dat Schotte op het moment dat hij de politiek ingaat grote schulden had opgebouwd en zegt dat de gelden van de mot-meldingen geen legitieme oorsprong hebben, bijlage 149. Als bijlage bij deze aangifte is gevoegd een verzoek om informatie van de stichting Akshon sivil van juli 2012 met nagenoeg dezelfde inhoud als de aangifte. Vervolgens is er in oktober 2012 als aanvulling op de eerste aangifte een anonieme aangifte ingediend met onder meer uitgelekte bankafschriften van Van der Dijs van de internetsite curaleaks, bijlage 150. Op deze bankafschriften staan de stortingen van respectievelijk 140.00 usd.422 usd van b op de Amerikaanse privéreke-ning van verdachte van der Dijs en het doorsluizen van de bedragen van.000 usd.000 usd naar een bankrekening in Zwitserland. Geconcludeerd wordt dat co-rallo grote geldbedragen aan Schotte heeft betaald.

Een eenvoudig en zelf te monteren

En dat is een gevaarlijke situatie, omdat hierdoor bij het besturen van Curaçao niet bepalend wordt wat goed is voor de bevolking en de toekomst van Curaçao, maar wat goed is voor de Italiaanse gokbaas Corallo. Dat is in de kern waar het vandaag om gaat. Beschrijving van de loop van het onderzoek. De zaak babel is aan het rollen gebracht door een strafrechtelijk onderzoek in Italië naar Corallo en diens bedrijf b plus giocolegale Ltd. (hierna te noemen: B). De mi-lanese recherche van de guardia di finanza heeft op 10 november 2011 een doorzoe-king gedaan bij b en daar zijn twee facturen aangetroffen van het Curaçaose bedrijf Vanddis. (hierna te noemen Vanddis). Deze facturen lagen in het kantoor van de wettelijke vertegenwoordiger van b, alessandro la monica (hierna te nomen: la monica zie proces-verbaal van doorzoeking en inbeslagname, bijlage 79,. In klachten Italië is men vervolgens gaan zoeken op internet en is gestuit op de namen van Schotte en Van der Dijs. Medio 2012 heeft het Italiaanse Openbaar Ministerie te mi-laan het Openbaar Ministerie (hierna te noemen: OM) van Curaçao een email ge-stuurd. In de email is aangegeven dat in een onderzoek naar Corallo stukken zijn gevonden die voor Curaçao van belang zouden kunnen zijn. Gezien de inhoud van de email en de reputatie van Corallo heeft het om curaçao eind 2012 een werkbe-zoek afgelegd in Milaan en zijn de genoemde facturen ter inzage gekregen, bijlage 148. verduisteren van autoruiten

Dat zijn op zich ernstige strafbare feiten. Na uitvoerig onderzoek is de draagwijdte van deze zaak pas echt duidelijk geworden. Het gaat om veel meer dan slechts valsheid in geschrift en gogi witwassen. Het gaat niet alleen concurrenten om het aannemen van giften door een hoge ambtenaar die van de overheid al een zeer behoorlijk salaris krijgt. Het gaat niet alleen om het verhullen van die giften door het fabriceren en versturen van valse facturen en het gebruik van buitenlandse rekeningen en cheques. Waar het vooral om gaat in deze zaak is integriteit en vertrouwen in de overheid. Met het opzetten van een constructie waarbij een Italiaanse casinobaas invloed kan kopen in de curaçaose politiek door in het geheim steekpenningen, smeergeld, te betalen aan een belangrijk politicus, wordt het vertrouwen in een integere overheid ernstig ondermijnd. Schotte is door het ontvangen van grote bedragen onder flinke invloed van Corallo komen te staan en heeft zichzelf daardoor gedegradeerd tot een marionet van Coral-lo. Corallo heeft daarmee een vinger in de pap kunnen krijgen in het politieke bedrijf van Curaçao en in het reilen zeilen van de curaçaose samenleving als geheel. Hij kan Schotte daardoor naar zijn pijpen laten dansen. Het lijkt er zeer sterk op dat Corallo zelfs betrokken is bij de oprichting van de politieke partij mfk en via schotte en de mfk mee heeft kunnen beslissen in politieke en bestuurlijke aangelegenheden op Curaçao.

Glasfolie of zonwerende raamfolie

Daarnaast zijn er bij de huiszoekingen zogenaamde jammers en een diplomatiek paspoort gevonden dat als verloren was opgegeven. In het requisitoir zal de volgende volgorde worden aanhouden:. Beschrijving van de loop van het onderzoek;. De relevante feiten;. Valsheid in geschrift;. Ernst van de strafbare feiten;. De persoonlijke omstandigheden van verdachten;. Afhandeling van het beslag;. De straf die het Openbaar Ministerie passend en geboden acht. Rip zal de onderdelen ambtelijke omkoping, paspoort en jammers en de ernst van de feiten behandelen. Inleiding, het onderzoek babel is begonnen als een onderzoek naar valsheid in geschrift en witwassen.

verduisteren van autoruiten

In de periode tot en met 15 november 2011 is in Curaçao, verenigde Staten en/of Zwitserland en/of Italië is voor meer dan 200 duizend dollar witgewassen. (Het gaat om geld dat op basis van bistro de valse facturen via bankrekeningen in het buitenland uiteindelijk terecht is gekomen bij verdachte Schotte en zijn medeverdachte van der Dijs.). Het vierde feit gaat om het op 9 december 2013 in Curaçao aanwezig hebben van zeven zogenaamde jammers (apparaten waarmee je het telefoonverkeer kan verstoren). Dit is strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht en in de landsverordening op de telecommunicatievoorzieningen. Het laatste feit ten slotte betreft weer valsheid in geschrift en wel op in Curaçao. Het gaat om een kennisgeving verlies reisdocument van een diplomatiek paspoort. In strijd met de waarheid is opgenomen dat het diplo-matieke paspoort verloren was geraakt, terwijl dat paspoort in de kluis lag bij het bedrijf van zijn partner, vanddis. Verdachte van der Dijs wordt verdacht van drie strafbare feiten. Dat zijn de valsheid in geschrift, het witwassen en het aanwezig hebben van de jammers in vereniging. Dat zijn de zelfde feiten als de feiten 2, 3 en 4 waar verdachte Schotte van wordt ver-dacht. Geachte mevrouw de rechter en andere aanwezigen, vandaag staan terecht de verdachte gerrit Schotte (hierna te noemen: Schotte) en zijn partner en medeverdachte cicely van der Dijs (hierna te noemen: Van der Dijs). Zij worden in het kader van het onderzoek babel vervolgd voor valsheid in geschrift van twee facturen, het witwassen van de daarop uitbetaalde bedragen van 140.000 usd.422 usd en ambtelijke corruptie door het aannemen van deze giften van Francesco corallo (hierna te noemen.

Raamfolie - reclame, raamfolie

Curaçao - requisitoir Onderzoek babel tegen verdachten Gerrit Schotte en Cicely van der Dijs. Requisitoir Onderzoek babel tegen verdachten Gerrit schotte en Cicely van der dijs van de officieren van justitie bij het gerecht in eerste aanleg Curaçao. Willemstad, 17 februari 2016, voordracht, verdachte Schotte wordt verdacht van vijf strafbare feiten. Het eerste feit waar hij van wordt verdacht is ambtelijke omkoping, corruptie. Hem wordt verweten dat hij in de periode van tot en met 8 ok-tober 2010 in Curaçao en/of de verenigde Staten en/of Zwitserland als amb-tenaar geldbedragen van ongeveer 140 duizend dollar en 73 duizend dollar van. Deze giften zijn hem gedaan zodat hij: - corallo en zijn bedrijven zou begunstigen; - overheidsinformatie aan Corallo zou verstrekken; - corallo invloed zou verstrekken in de curaçaose overheid via de nieuw op te richten politieke partij mfk; - zich er voor zou inspannen dat. Het tweede feit is valsheid licht in geschrift. Tenlastegelegd is dat hij in de periode van tot en met in Curaçao en/of Italië samen met een ander twee facturen van het bedrijf Vanddis vals heeft opgemaakt. Eén factuur voor een bedrag van 140 duizend dollar en én factuur voor een bedrag van meer dan 73 duizend dollar. In strijd met de waarheid staat op deze facturen onder meer vermeld dat het bedrijf Vanddis werkzaamheden heeft verricht voor het Italiaanse bedrijf b van. Als derde feit staat op de dagvaarding witwassen.

Verduisteren van autoruiten
Rated 4/5 based on 812 reviews
SHARE

verduisteren van autoruiten Ibygiqax, Mon, April, 30, 2018

" (Red Hot Chili peppers'site). "Een jarenlange ziekte heeft bij mij geleid tot een snelle huidveroudering en een zeer getekend gezicht. "Intellivision Music: 8 Bit weapon". "Bionics in textiles: flexible and translucent thermal insulations for solar thermal applications". "G4 Attack of the Show Episode history".

verduisteren van autoruiten Ihyrox, Mon, April, 30, 2018

"Het software- programma op de website leidt je aan de hand van vragen en mogelijke antwoorden naar een kant-en-klaar communicatiepaspoort. "Game music of the day: Streets of Rage 2". "By 30, many people have pigmentation that's visible with uv photography, if not the naked eye says zoe draelos, a dermatologist. "Firstman sq-01 Sequence synthesizer from Multivox" (advertisement). "Ik hoop dat mijn zoon tijdens zijn ontwikkeling verborgen talenten zal laten zien aldus de moeder van 16 jaar.

verduisteren van autoruiten Nalygexa, Mon, April, 30, 2018

Op deze website vind je vele realisaties van raamfolie, zandstraalfolie, beletteringen en autobeletteringen. Sint maarten - gevarieerde straffen in onderzoek emerald. Het Gerecht in eerste aanleg van Sint maarten heeft op vijf inwoners veroordeeld. "Alles gaat makkelijker met een liedje! "1990 rock the vote anthony kiedis red hot chili peppers psa".

verduisteren van autoruiten Pycudab, Mon, April, 30, 2018

Solarplexiusschermen - geen folie - zijn gemaakt van polycarbonaat en kant en klaar op maat gemaakt voor uw autoruiten. Zij worden aangebracht vanaf. B-tunefolies reclame, raamfolie en beletteringen.

verduisteren van autoruiten Vohutu, Mon, April, 30, 2018

Raamfolie, lichtdoorlatend en privacy. Door de uitsnijding van de vakjes kan men kijken. Bovendien is zijn de onderste vakjes ingevuld in een gekleurde folie, met. Glasfolie van Sunproof Glasfolie en Beletteringen. Wij zijn gespecialiseerd in het aanbrengen van zonwerende, privacy, inbraakwerende raamfolie én belettering.

verduisteren van autoruiten Apaqibo, Mon, April, 30, 2018

Advies van onze deskundige. Voordelen van, inbraakwerende folie, inbraak kan nooit helemaal voorkomen worden maar onze inbraakvertragende folie zorgt er wel voor dat het een stuk lastiger wordt. De voordelen zijn: goedkoper dan gelaagd glas. Geschikt voor etalages, glazen deuren of inbraakgevoelige ramen.

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: